Home > 야채

상품명 신상품역순 진열수

야채 총 상품 44 개 중 44 개 정렬 되었습니다.
시금치 1단 - Baby Spinach  
원산지 : Malaysia

$ 2.60

추부깻잎  
원산지 : 국내산

$ 4.00

양상추 - Iceberg Lettuce  
원산지 : Local

$ 2.40

상추 - Fresh Green Coral Lettuce  
원산지 : Malaysia

$ 2.50

양배추 - Round Cabbage  
원산지 : Local

$ 2.20

겉저리용 얼갈이 - Endive  
원산지 : Malaysia

$ 2.80

로메인 - Fresh Romaine Lettuce  
원산지 : Malaysia

$ 2.80

얼가리배추 - Baby Cabbage  
원산지 : Malaysia

$ 2.40

청양고추 200G/팩  
원산지 : 국내산

$ 5.50 [품절]

아삭오이고추 - 10개/팩 Cucumber Chilli  
원산지 : 국내산

$ 5.50 [품절]

풋고추 20개/팩 Green Chilli  
원산지 : Malaysia

$ 3.00

꽈리고추 150G/팩  
원산지 : 국내산

$ 5.00 [품절]

애호박 Young Pumpkin  
원산지 : 국내산

$ 5.30 [품절]

쥬키니(돼지호박) 2개/팩  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

일본오이 3개/팩 Japaness Cucumber  
원산지 : Malaysia

$ 3.00

백오이- 2개/팩 White Cucumber  
원산지 : 국내산

$ 5.30 [품절]

쪽파 (Spring Onion) - 한단 300g  
원산지 : 로컬

$ 4.80

대파 2뿌리*2단 Scallion  
원산지 : 로컬

$ 4.80

부추 300g - Koo Chives  
원산지 : 로컬

$ 3.30

쑥갓1봉지 - Crown Daisy  
원산지 : Local

$ 2.60 [품절]

브로콜리 2개 - Brocoli  
원산지 : 로컬

$ 3.80

콜리플라워 - Cauliflower  
원산지 : Local

$ 2.50

파프리카(빨.노랑)2개/팩 Capsicum  
원산지 : Malaysia

$ 3.50

홍고추(20개/팩) Red Chilli  
원산지 : Malaysia

$ 3.50

[k-Fresh]콩나물  
원산지 : 국내산

$ 3.00

콩나물 250G - Soybean Sprouts  
원산지 : Singapore

$ 1.70

숙주나물  
원산지 : Singapore

$ 1.70

깐마늘 500G - Peeled Garlic  
원산지 : China

$ 4.50

무우 (2~3개/팩) White Radish  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

양파 2kg/봉지 White Onion  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

노각 - Old Cucumber 1pcs  
원산지 : Malaysia

$ 2.50

가지 2개/팩  
원산지 : 국내산

$ 4.50 [품절]

감자 1KG/팩 White Potato  
원산지 : AUS

$ 3.80

꿀고구마(4~5개) 800G/팩  
원산지 : 국내산

$ 8.00 [품절]

고구마 1KG/팩 - Japan Sweet Potato  
원산지 : 베트남

$ 5.50

무안양파 2KG/팩  
원산지 : 전남 무안군

$ 4.80 [품절]

옥수수 -2개/팩  
원산지 : Thailand

$ 3.80

제주한라산 흙더덕 400G내외 /팩  
원산지 : 제주

$ 18.00 [품절]

취나물 - 200G/팩  
원산지 : 충남 부여

$ 6.80 [품절]

적상추  
원산지 : 국내산

$ 4.40 [품절]

알배기배추 - Ssam Cabbage  
원산지 : 국내산

$ 0.00

월동무우(대)월 - 1개  
원산지 : 국내산

$ 0.00

김장배추 1통  
원산지 : 국내산

$ 0.00

김장배추(대) 3통/망  
원산지 : 국내산

$ 0.00

◁   1   ▷